Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Marlies Rekkers
BIG-registraties: 89057714925
Overige kwalificaties: Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP), Supervisor GZ opleiding, docent RINO Amsterdam
Basisopleiding: Orhopedagogie & GZ-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94002606

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Rekkers E-mailadres: mrekkers@cs.com
KvK nummer: 34327403
Website: www.psychologiepraktijkrekkers.nl AGB-code praktijk: 94002187

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Eetstoornissen en Somatoforme stoornissen, in het bijzonder Body Dysmorphic Disorder (BDD). Ik behandel deze aandoeningen d.m.v. Cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte methodieken. Specialisatie: Behandeling van de lichaamsbeleving d.m.v. exposure.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Marlies Rekkers BIG-registratienummer: 89057714925

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen
Anders: Eetstoornis Netwerk Amsterdam Nederlandse Academie Eetstoornissen
AOC Netwerk
Diëtistenpraktijk Elke van der Pol te Amsterdam

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen Oude Turfmarkt
Gezondheidscentrum Helmersstraat

Praktijk Parker Brady, psychotherapeut, 94 010608
Praktijk van der Veer, psychiater, psychotherapeut, 03 069049 AMC: BDD programma, zorglijn Angststoornissen
Praktijk Duyvis, klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog Dave Chapman, Gezins- en relatie therapeut,
Kees van der Meer, psychotherapeut
Helen Henny, GZ psycholoog
Dietistenpraktijk Elke van der Pol, , 24 001961

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Diagnostiek
Consultatie

Medicatie Duaalbehandelingen Intervisie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Eigen huisarts
GGZ crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: niet direct van toepassing want cliënten in mijn praktijk in principe niet crisisgevoelig. En mocht het wel van toepassing zijn, dan maak ik afspraken daarover met de huisarts van de desbetreffende cliënt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psychologiepraktijkrekkers.nl/index.php/kosten

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.psychologiepraktijkrekkers.nl/index.php/kosten

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://www.psychologiepraktijkrekkers.nl/index.php/therapeut; http://psychologiepraktijkrekkers.nl/

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
LVVP, beroepsvereniging https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%2

Link naar website:

http://psychologiepraktijkrekkers.nl/index.php/informatie-en-kosten

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP https://www.lvvp.info/mijn-lvvp/praktijkvoering/wet-en-regelgeving-van-overheid-nza-en- cvz?q=klachtencommissie

Link naar website:

https://www.lvvp.info/mijn-lvvp/praktijkvoering/wet-en-regelgeving-van-overheid-nza-en- cvz?q=klachtencommissie

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Annick Parker Brady
Helen Henny

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://psychologiepraktijkrekkers.nl/index.php/informatie-en-kosten

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Marlies Rekkers is de enige verantwoordelijke in Psychologiepraktijk Rekkers, dat wil zeggen, na een eerste aanmelding per mail of telefoon legt zij het eerste contact per telefoon, plant een intake, neemt de intake af en plant de start van de behandeling. Communicatie verloopt per mail en telefoon.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Marlies Rekkers

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Marlies Rekkers

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Marlies Rekkers

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Uitleg op de website.

Uitleg tijdens de telefonische aanmelding.
Uitleg tijdens het eerste intake gesprek.
Schriftelijke informatie op een A4tje met de belangrijkste informatie over afzegging, ROM meting, bereikbaarheid, etc.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM metingen en aanvullende vragenlijsten

Klikevaluaties
Evaluaties behandelplan

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Klikevaluatie na 4 zittingen
Uitgebreide behandelevaluatie bij afsluiting van het product

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Expliciete aandacht voor o.a. de bejegening tijdens de (klik) evaluaties CQi ambulant vragenlijst na afloop van de behandeling

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Marlies Rekkers Plaats: Amsterdam Datum: 04-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja